Posted by: lmfilio | March 19, 2008

Ika-apat na Wika ni Hesus: Diyos ko, Diyos ko

Oo, Siya ay Dios ngunit hindi niya pinagpilitan ang Kanyang pagka-Dios bagkus hinubad Nya ito upang magdusa ng kamatayan bilang isang tao.

Mateo 27:45: “Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan?”

Ito ang mga katanungang binigkas ni Hesus ng mga panahong batbat ng kanyang buong pagkatao ang hirap at dusa ng Kanyang pagkapako sa krus. At kalimitan sa mga mensaheng katulad nito, tinatangkang talakayin ito sa pamamagitan ng tuwirang pagsagot kung si Hesus nga ba ay tunay na pinabayaan ng Kanyang Ama o hindi. Ngunit ako po ay naniniwala na magkaroon po tayong lahat ng mas malalim na pagkaunawa sa bagay na ito kung uungkatin natin ang mga katanungan sa likod ng katanungang ito ni Hesus: Kung pinabayaan nga ba ng Ama si Hesus, alam kaya niya ito bago pa man ito nangyari? (Did Jesus know before hand, that His Father would turn His back on Him?) At kung batid Niya ang kaparusahang dadating, bakit pinili pa rin Niyang lakarin ang daan ng kamatayan? (Why did He still went through with it?)

Ang mga Hudyo nuong panahong bago pa nabuhay si Hesus ay muling naging alipin sa kanyang sarili bayan sa ilalim ng emperyong pagano. Ito ayon kay Propeta Isaias ang naging kaparusahan sa kanilang patuloy na pagtalikod sa tawag ni Yahweh na maging ilaw sa mga Hentil at maging tagapagligtas ng sanlibutan. At upang itaguyod ang katapatan ni Yahweh sa kabila ng pagtalikod ng Israel sa tipan, ipinahayag Niya sa Kanyang propeta na sa pamamagitan ng pagdating ng Mesias at ang kaharian ng Dios ay lahat ng ito ay maisasakatupan. Sa pag-akalang ito’y nanganghulungan sila’y muling papalayain sa pagkaalipin tulad ng ginawa ni Yahweh sa mga taga-ehiptiyo, apat na daan at siyamnapung taon ang mga Hudyo ay naghintay. Nangarap ang bawa’t isa na sa pagdating ng Mesias ang kanilang pagkaalipin ay wawakasan sa pagdating ng kanilang Hari. Tatalunin nito ang kanila mga kaaway at bibigyan sila ng kalayaan.

And from this historical background, we could image the anticipation of every Jew when Jesus has announced that the kingdom of God has come. Ang buong bayan ay nanabik sa Kanyang mga pahayag ngunit ang kanilang tuwa ay napalitan ng galit nuong ipahayag ni Hesus ang mensahe ng pagmamahal at hindi paghihimagsikan; ang pagpapatawad at hindi paghihiganti. Kabaliktaran sa inaasahan ng mga Hudyo, ipinahayag ni Hesus na ang pagdating ng Kaharian ay hindi sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan bagkus sa espiritu ng pagpapakumbaba. At dahil pinili pa rin ng mga Hudyo ang daan ng kaharasan at himagsikan, si Hesus mismo ang tumanggap ng hamon ng kababaang-loob sa kabila ng bantang kamatayan. Si Hesus ang magmamahal sa Kanyang kaaway. Siya ang magbibigay ng kanyang kaliwang pisngi. Siya ang magpapatawad sa Kanyang mga mang-aapi. At katulad ng wika ng Propheta Isaias:

Isaias 53:10a: Sinabi ni Yahweh,” Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko; Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran.

Jesus knew what it would cost him should he surrender His life to His Father and to His enemies yet He still went through with it because He was convinced that He was doing His Father’s will.

Pinili ni Hesus ang daan ng kamatayan sapagkat alam Niyang ito ang kalooban ng Dios upang ang kaligtasan ng sanlibutan ay magkaroon ng katuparan sa pamamagitan Niya. Ang panaghoy ni Hesus sa krus ay sigaw ng isang taong umaasa sa katapatan ng Dios sa Kanyang mga pangako. Katulad ng nakasulat sa Job sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa at sa salmo ni David sa mga panahong siya ay tinutugis ng kanyang kaaway, ang kanilang pangungulila sa tugon ni Yahweh ay hindi taghoy ng isang taong nawalan na ng pag-asa bagkus hamon sa katapatan ng kanyang Dios. At dahil dito, batid ni Hesus na kung panghahawakan Niya ang kabutihan ng Dios sa kabila ng Kanyang pagdurusa ay muli Siyang bubuhayin Nito mula sa kamatayan upang ipakita sa mga Hudyo na Siya nga ang tunay na Mesias at ang tunay na Hari ng buong sanlibutan. Nilakad ni Hesus ang daan ng kamatayan sa krus sa pag-asang sa pamamagitan nito ang kaligtasan ng sanlibutan ay sumibol sa araw ng kanyang muling pagkabuhay.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: