Posted by: lmfilio | January 26, 2009

Pamamaraan sa Pag-aaral ng Bibliya

Isinulat ang ating mga “Bible Study Lessons” ng may sinusundang pamamaraan o metolohiya sa pag-aaral ng Biblia. Hermanyotiko ang tawag sa metolohiyang ito. At sa pamamagitan ng hermanyotiko, natutulungan ang bawa’t mag-aaral ng biblia na suruin ang mga detalye ng pinag-aaralang texto at bigyan ito ng kahulugan ayon sa kontexto nito upang mai-apply ngayon sa ating buhay.

Tinatawag ang prosesong ito bilang: Obserbasyon, Interpretasyon, Aplikasyon o “OIA”. Ayon sa makabagong iskolar na pag-aaral ito ang mas pinakamabisang pamamaraan upang maiwasan ang karaniwang pagkakamali tuwing pinag-aaralan ang Biblia:

Una, naiiwasan ang dali-dali pagbibigay ng kahulugan sa isang texto ng wala sa kontexto sapagkat unang inonobserbahan muna texto bago sinusuri ang ibig sabihin nito. (Interpretasyon) Para sa ating pag-aaral, minabuti ng inyong lingkod na bigyang pansin ang mas kakaunti bilang ng mga talata ngunit sa mas mamalaking umpok kaysa maraming bilang ng mga talata ngunit mas maliliit na tumpok. Sa pamamagitan nito, mas maoobserbahan ng bawa’t mag-aaral ang bawa’t talata sa kanyang kabuoan at maiiwan ang pagbibigay kahulugan ng wala sa kontexto.

Dahil dito, tuwing may mga talatang pag-aaralan ito man’y kwento sa Lumang Tipan, talinghaga sa Ebanghelyo o sulat ni Pablo sa mga Iglesia, sisikapin ng bawa’t mag-aaral at magin ng tagapagturo na ma-eksamen ang mga talaga sa kanyang kabuoan. At upang matulungan ang bawat’t isang gawin ito, bibigyan kayo ng inyong lingkod ng pamamaraan upang gawin ito. Depende sa mga talatang pinag-aaralan, ituturo sa inyo kung paano susurin at hihimayin ang mga salita at pangungusap ng bawat talata.

Pangalawa, naiiwasan din nito ang dali-dali pagbibigay aplikasyon sa ating mga buhay ng hindi talaga nababagay sa kontexto o ibig sabihin ng talata ayon sa kanyang pinanggalingan o “background”. Nangyayari ito sapagkat sapagkat kung tutuusion sapagkat hindi naman tayo iskolar o mababa lamang ating mga pinag-aralan. Gayun din man, naiisip ng karamihan na pinaka-importente sa Bible study group ang mapag-usapan natin ang mga buhay kasama ang mga kapatid sa kapilya. Dahil po dyan, naisip ko pong sagutin ang mga ito:

Alam ng inyong lingkod ang marami po sa atin ang hindi nakapag-aral sa matataas na paaralan at alam nyo po mas mabuti pa nga po ito. Marami sa mga tatalinong tao na nakatapos sa mayayaman, sikat ang mga paaralan ngunit itunuturing na kamang-mangan ang Salita ng ating Panginoon. Kung tutuusin, mas nakabubuti pa nga na marami sa atin ang hindi nakapag-aral sapagkat naka-tutulong ito upang harapin ang pag-aaral ng Bibliya ng may kababaang-loob at kagustuhang sundan ang mga sinabi nito. Kalimitan ang mas matalino, mas matigas ang ulo. Ayaw sumunod. Tinutuligsa ng Dios ang mayabang at binibiyayaan ang mapakumbaba.

Ngunit hindi dahil baba ang ating pinag-aralan, nangangahulugan din na tatanggapin ng Dios aralin natin ang kanyang salita ng ayon lamang sa maabot na ating pinag-aralan. Kung tutuusin ang gusto ng Dios sa atin na maging mangmang sa gawa ng sanlibutan ngunit matalino sa mga hakbang ng kanyang mga Salita. Nais na Dios na mahalin natin siya, hindi lamang ng ating mga puso at lakas, kundi pati na rin ng ating buong isip. Ang pag-aaral ng Salita ng Dios na gumamit ng kanyang buo isip ay katumbas din ng pagmamahal sa kanya.

Ganyun din man, bagama’t mahalaga ang mapag-usapan natin ang ating mga buhay tuwing “Bible Study” ngunit mas epektibong magagawa ito kung ang Salita ng Dios ang nabibigay liwanag dito. Kalimitan, mas mamabutihin natin pag-usapan ang ating mga sarili sapagkat nakikita nating mas kapakikinabang ito. Bakit nga ba pagkakaabalahan pa atin mga detalyeng ibinigay ng bawa’t talata sa Bibliya sa gayung hindi naman tayo ang konsern dito.

Ito marahil ang isa sa pinaka malaking balakid ng inyong lingkod tuwing pinag-aaralan ko nuon ang Bibliya. Pakiramdam ko hindi ko naiintindihan sa sobrang dami ng sinabi at impormasyon na inibigay na nakalipas ng panahon, sobrang lumang panahon at hindi naman nagyayari ngayon. Na-realize na iyong lingkod sa paglipas ng mga panahon na sinadya ito ng pagtadhana. Mayaman sa karunungan at pananampalataya sa Salita ng Dios ngunit kakailanganin mong sadyain itong tanggapin sa kanyang kaankinan upang matutunang mapakumbabang pasukin ang buhay ng mga tao ng pananampalataya ng nakaraan. Ang pangalan, lugar at pangyayari nuon ang nagsisilbing tulay ngayon upang mabatid natin na ang Dios, hindi nagbabago, patuloy siya sa kanyang pangako, nanatili siyang nagpapakita sa sinomang sinasaliksik ang mga Salita nya.

Panalangin na iyong lingkod na maging kaayaaya ang ating pag-aral ng mga Salita Niya. Nawa, sakupin tayo ng kanyang pag-iisip, ng kanyang pagmamahal, at ng kanyang pagliligtas.

Advertisements

Responses

  1. The bible is too readable to study but too deep to make hasty conclusions.

    Kuya Lance, help us practice the habit of studying the bible properly.

    Give us assignments.. hahaha…


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: