Posted by: jaypeemanuel | March 19, 2008

Ika-limang Wika ni Hesus: Nauuhaw Ako

Siya ay Diyos ngunit hinubad Niya ang pagkaDiyos upang tanggapin ang dusa ng kamatayan bilang tao. Naghirap siya bilang tao upang maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos.

Joh 19:28 After this Jesus, knowing that all things are now finished, that the scripture might be accomplished, saith, I thirst.

Ang pagkauhaw ng Panginoong Hesus ay isa sa literal na pagpapakita ng kaniyang pagiging laman. At katulad nga ng mga naunang pahayag, ito ay kaniyang piniling gawin. It was His choice to be a man and suffer to attain a far more beautiful picture. Alam Niyang sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, ang kaluwalhatian ng Diyos ay higit na maitataas. Nais ko pong ibahagi ngayong hapong ito ang sumusunod na mga talata:

Col 1:19 For it was the good pleasure of the Father that in him should all the fulness dwell;

Col 1:20 and through him to reconcile all things unto himself, having made peace through the blood of his cross; through him, I say, whether things upon the earth, or things in the heavens.


Nais ko pong ibahagi ang dalawang puntos sa mga talatang ito. Una, Pinili Niya ang maghirap upang iaabot ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kaniyang mga anak. The glory of God, which was once fearsome, have become friendly. Sa lumang tipan, ang tabernakulo ang kinalalagyan ng kaluwalhatian ng Diyos, the Shekinah Glory. Kung aalalahanin po natin, tanging ang High Priest lamang ang nakakapasok sa loob nito minsan sa loob ng isang taon. Subalit nang si Hesus ay namatay sa krus, ang kurtinang humaharang dito ay nahati sa gitna. The vertical parting of the curtain signified the free access of all His sheep. Sa madaling salita, ang kamatayan ni Hesus ang naging susi upang mabuksan ang Holy of Holies. It was Jesus who took pains in making the glory of God available to us. Pinili Niya ang maghirap upang iaabot ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kaniyang mga anak.

Ang ikalawa naman po ay, Pinili Niya ang maghirap upang ibalik ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kaniyang mga nilikha.

Gen 1:31 And God saw everything that he had made, and, behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.

Ang kaluwalhatian ng Diyos ay atin ring kinikilala sa pamamagitan ng Kaniyang mga nilikha. Kung papansinin po natin ang palaging konklusyon ng Diyos sa bawat nilikha, palagi Niyang sinasabing “It was good”. Sa katapusan po ng unang chapter ng Genesis, napakaganda po ng kaniyang naging konklusiyon, uulitin ko po, “Gen 1:31 And God saw everything that he had made, and, behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.” It was very good! Good created all things, heaven and earth, as good! God excelled in making His craft. Ang naging problema po ay nang mangyari ang ginawang pagsuway ni Eba at Adan, ang pagiging makasalanan ay pumasok na sa sirkulasyon ng mentalidad ng tao. Naging makasarili, sakim at mapagmataas ang tao. Ang minsang napakagandang likha ng Diyos, ay ginamit ng tao upang ihayag ang kaluwalhatian, hindi na ng Diyos kungdi ng sarili niya. Sa madaling salita po, ang minsang napakagandang likha ng Diyos, na ang tanging rason ng pagkakagawa ay upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasira. Men distorted the nature of God’s creation which was, to radiate and reflect the glory of God. Col 1:20 and through him to reconcile all things unto himself, having made peace through the blood of his cross; through him, I say, whether things upon the earth, or things in the heavens.

Nais ko pong bigyang diin ang ikalawang bahagi ng talata. “through him, I say, whether things upon the earth, or things in the heavens” The death of Jesus did not just mean to redeem men but to restore the nature of all creations, which is, to reflect and radiate the glory of God. Ang kamatayan po ng Panginoong Hesus ay isang bagong simula ng kaayusan. Since man is the reason why the creations failed to naturalize its task, Christ focused on changing men. Ang minsang malabatong puso ay pinalitan Niya ng pusong laman. Ang makasariling kalikasan ay pinalitan Niya ng makaDiyos na kalikasan. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito, unti-unting naibalik ang naturalidad ng nilikha, ang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Pinili Niya ang maghirap upang ibalik ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kaniyang mga nilikha.

Mga magulang ko’t mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasasa atin. Tayo ay nabiyayaan na maging bahagi ng kaniyang kaharian. Huwag po tayong mag alinlangan na ipakita ito sa mundo. Ang pagkauhaw ni Hesus sa krus na nagpakita ng kaniyang pagiging tao ay repleksiyon din ng pagkauhaw ng mundo sa kaluwalhatian ng Diyos. Atin po itong ihatid at ipakita sa kanila. Sapagka’t ang ating Panginoong ay Naghirap bilang tao upang maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: