Posted by: issha03 | October 23, 2008

When did Jesus pray in the book of Mark?

Ang Pangangaral ni Hesus sa Galilea

(Chapter 1)

-Saan: Sa ilang na pook.

-Kailan: Madaling araw .

-Marcos 1:35

“Madaling araw pa’y bumangon na si Hesus at nagtungo sa isang ilang

na pook at nanalangin”.

    Binuhay ni Hesus ang Anak ni Jairo at Pinagaling ang isang babae

(Chapter 5)

-Saan: Sa isang ibayo.

-Kailan: Pagkagaling niya sa kabilang ibayo.

-Marcos 5:41

“Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi: “Talita kumi”, na ang ibig

ay “Ineng, sinasabi ko sa iyo, Magbangon ka!”.

 

Pinagaling ni Hesus ang Taong bingi at Utal

(Chapter 7)

-Saan: Lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng

Galilea.

-Kailan: Pagkagaling niya sa lupain ng Decapolis.

-Marcos 7:34

“Tumingala si Hesus sa langit at nagbuntong hininga, at sinabi sa tao:

“Effata”, na ang ibig sabihin ay “Mabuksan!”.

 

Pinagaling ni Hesus ang Isang Inaalihan ng Masamang Espiritu

(Chapter 9)

-Saan: SA lupain ng Betsaida.

-Kailan: Sa harap ng madaming tao na nakapaligid sa kanya at sa

Kanyang mga algad.

-Marcos 9:25

“Ikaw, espiritung nagpapapipi at nagpabingi – iniuutos ko sa iyo:

Lumabas ka sa bata! At huwag ka nang papasok sa kanya!.”

Nanalangin si Hesus sa Getsemani

(Chapter 14)

-Saan: Sa Getsemani.

-Kailan: Pagkatapos ng kanilang banal na hapunan.

-Marcos 14:32

“Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Dito muna kayo at

mananalangin ako!”

-Marcos 14:39

“Muling lumayo si Hesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan

ang siyang sinasambit.”

 

Ang Pagkamatay ni Hesus

(Chapter 15)

-Saan: SA Golgota

-Kailan: Nang siya’y naka-pako na sa Krus.

-Marcos 15:34

“Nang mag-iikatlo ng hapon, si Hesus ay sumigaw: ,

“Eloi! Eloi! lema sabachthani?”, na ang ibig sabihin ay:

“Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan?”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: