Posted by: lmfilio | July 19, 2008

Tanging Daan – Hesus

Dalawang magkasundo na linggo, Ipinaliwanag ng inyong lingkod ang ibig sabihin ng pananampalataya at kahulugan ng pagkakaroon ng binagong-buhay. Ipinahayag po ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang espiritu na ang pinamanang pananampalataya sa atin ng ating mga magulang, hindi lamang ang pag-aalaga sa iglesia ito bagkus higit pa dito, ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Hesus. Nuon rin, ipinaliwanag ng iyong lingkod na ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Hesus, hindi lamang maipapakita sa pamamagitan ng masipag na paglilingkod (bagamat ito ay kailangan) o maging sa pag-iwas sa mga kasalanan (bagamat ito ay inaasahan), bagkus higit pa dito, magkaroon ng isang binagong buhay na bunga ng kaugnayan kay Hesus.

Ngunit paano ba tayo magkakaroon ng isang binagong buhay na bunga na ating kaugnayan kay Hesus? Ano ang kahulugan nito? Mga magulang ko’t kapatid, ito po ang ating pag-uusapan ngayon umaga, ang ibig sabihin ng binagong buhay at ang paraan upang magkaroon nito. Tayo po ang manalangin: Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan, ang aming katotoohanan at ang aming buhay. Turuan mo po kaming ilakad ang iyong daan, ipahayag ang iyong katotoohanan at ipakita ang iyong buhay.

Growing up, I’ve never been used to language or literature. Ang mga naging paborito kong subjects nuong high school ang “Math and Social Studies”. Kaya nuong college, kumuha ako ng kursong engineering dahil wala itong english or language subjects. Although I realized then na matalas naman ang aking reading comprehension, nabobore lang talaga ako kapag details na ng grammar and rhetorics ang pinauusapan. But I never knew how bad my English was until the time Nikki and I were together. Siyempre MasCom, madalas niya akong pagsabihan kapag wrong spelling and wrong grammar ako. However, this never bothered me. Not until the time, I got really engaged into reading and understanding the Bible. Kahit mataas ang reading comprehension ko, yung basic knowledge and background ko sa “language” mahina. As in subject-verb agreement pa lang, sobrang lito na ako. It became a barrier to my spiritual growth and it was a good thing then God led me to take a course on Basic Communication while I was still studying my M.B.A in La Salle. This helped me appreciate language and it led me to the understanding of its use in literature. This helped be understand language in literature called Figure of Speech. Sa tagalog, Tayutay.

Mayaman ang wikang Tagalog sa mga Figure of Speech or Tayutay. Isa na dito ang Metapora o Pagwawangis. Ito ang mga salita o pagpapahayag na karaniwang ginagamit sa araw-araw (things we used to see and experience everyday) ngunit nagbibigay ng iba uri ng kahulugan na karaniwan, hindi literal. Upang mas lalo po nating maunawaan, susubukin ko po ang bawa’t isa sa bagay na ito. Babanggitin po ko ng metapora. Una, sasagutin po natin ang literal na kahulugan nito at pangalawa, ang di-literal na kahulugan. Game?

1. Halang ang bituka – a. pahaba ang bituka b. Salbaheng Tao

2. Mabigat ang paa – a. Malaki ang paa kaysa ibang bahagi ng katawan b. Tamad na Tao

3. Balat-sibuyas – a. bumabalot ng sibuyas b. Sensitibong Tao

Pansinin po ninyo: Nuong binaggit ko po ba yung mga metapora, anong larawan ang pumasok sa inyong isipan? Yung literal ba na kahulugan o yung di-literal na kahulugan? Napapansin po ba ng mata o ang mga hindi-literal na kahulugan? At kahit ganun pa man, nababatid po natin tunay na kahulugan nito? Ito po ang natural kapangyahiran ng metapora, ang magbigay ng kahulugan sa mga bagay na di-nakita bagkus alam natin ito’y totoo sa ating buhay. Di lang po yun, ito rin ang nagpapalawak sa malalim na pagkakaugnay sa pagitan ng mga salitang hinahambing at salitang pinaghahambingan. Halimbawa, sabihin kong: “Magaan ang paa ni Pedro.” Mabilis natin mailalapat ang bagong kahulugan nito sa bagay na pinaghahambingan – “Masipag na tao si Pedro”. Ibig sabihin, kasalungat ito ng tamad na tao. At kahit pa binago natin ang isang salita, nababatid agad natin ang kahulugan nito. At dahil din sa makapangyarihan ng ugnayan ng mga salita sa pamamagitan ng metapora, nagkakaroon ng di pang karaniwang buhay ang mga salitang inihahambing nito. Nanganganak ito ng iba pang metapora at nagkakaroon ng kamag-anak. Halimbawa, sabihin kong: “Iwasan na nating tuklapan ang balat-sibuyas na puso ni Juan.” Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng salitang “tuklapan”, nababatid agad natin na ang ibig sabihin nito:  “Huwag sadyain saktan ang damdamin ni Juan”.

Ang Bibliya ang salita ng Dios na pinanday sa pamamagitan ng metapora ng wika mga tao. Ang metapora ang wika ng pananampalataya. Ito ang nagbibigay ng kahulugan sa mga bagay na hindi-nakita (things of faith) sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita at nararanasan sa araw-araw. Ito rin ang nagbibigay ng kaugnayan sa kay maraming magkakamag-anak na paghahalintulad na matatangpuan sa bibliya at ang isa sa pinaka-mahalagang halimbawa nito na mamakatulong upang tukuyin sa atin ang kahulugan ng pagbabagong-buhay na bunga ng kaugnayan kay Hesus ay ang kanyang pahayag na: “Ako ang daan” (Juan 14:6).

Sapagkat metapora ang salitang ito, anong larawan ang pumasok sa atin isipan? We’ve been used to hearing this word and God help us if we picture Jesus as something we literally walk on. Hindi po siya isang lakaran na ating tatapakan bagkus isang tao na susundan. May dalawang kamag-anak ng metapora ang mga salitang si “Hesus ang daan” at ito ay makatulong upang magkaroon tayo ng mas malawak na pagkakaunawa sa bagay na ito.

Ang una ay ang hamon ni Hesus sa kanyang mga alagad. “Sundan mo ako”. (Mateo 4:19) Paano tayo magkakaroon ng binagong-buhay bunga ng kaugnayan kay Hesus? Some would be thinking: “When we accept Jesus Christ” but if we are going to be consistent with the metaphor “I am the way” then the only related answer to this metaphor is to “Follow him”. Footnote: the word: “Follow” when translated to tagalog means “Sumunod” but “sumunod” means “obey” but “Follow” actually  means “Sundan” in tagalog. Ano ang pagkakaiba? Malaki. “To obey” has become to mean “to obey doctrines and rules” o “sumunod sa doktrina at kautusan” samatalang ang ibig sabihin ng “sundan si Hesus” ay “maging katulad ni Hesus”. Marami sa atin ay mag-aakala na sa sandaling “tinanggap natin si Hesus”, mayroon na agad tayong binagong-buhay. Ngunit kung susundan natin ang mga metaporang nabanggit, Si Hesus ay daan ang ating susundan at hindi ang daang ating tatanggapin. We may accept that Jesus is the way but it does not follow that we are following him. “Accepting” as in language of metaphor is prone to be equivalent to a belief inside our head rather than an action, which would require more than our belief.

 This would lead us to the second related metaphor, which would answer the question, “Kung si Hesus ang daan aking susundan, paano ko gagawin ito?” Conventional practice would suggest to “prayer the sinner’s prayer but again if we are going to be consistent with the last two metaphors then it follows that the only way to do it is by another metaphor: “to enter into it” (Juan 3:15). Marami sa atin ang nag-aaral ngayon ng Juan sa B.S group at marahil napag-usapan na natin ang talatang ito. Hindi naunawan ni Nicodemo si Hesus hindi dahil nais ipakita ni Hesus ang kamangmangan ni Nicodemo sa kabila ng kanyang katalinuhan bilang Pariseo. Hindi naunawan ni Nicodemo si Hesus sapagkat pinilit niyang intindihin ang literal na kahulugan ng metapora ni Hesus. Kung tayo ay papasok sa kaharian ng Dios sa daan ni Hesus, kailangan tayong ipanganak muli. Akala ni Nicodemo ay pagpasok itong muli sa bahay-bata ng kanyang ina ngunit ito ay metaporang tumutukoy sa binagong-buhay sa pamamagitan ni espiritu ng Dios. Sapagkat kung si Hesus ay ang daan ating susundan, ang paraan upang lakarin ito ay sa pamamagitan ng pagbabagong-buhay. Bakit? Sapagkat kung si Hesus lamang ang susundan then being consistent with these metaphors, it follows that we are to abandoned the other many ways we’ve been following all our lives and this would of course include the “ME”. The way I lead my life. Kailangan natin iwanan ang sariling daan na ating nilalakaran ngayon. Kung si Hesus ang daan, kailangan natin sundan ang daang kanyang nilakaran nuong siya ay nasa lupa. At dahil ang daan ni Hesus ay salungat sa sariling daan ng tao, kailangan nating magbagong-buhay. Change has to happen and this is not just about a change on what we believe but more importantly, a change on how we live.

 Last question before we end. This is question related to the Evangelism we are engaged now as a church. Kung si Hesus ay ang daan ating susundan at lakakaran sa pamamagitan ng pagiwan sa ating sariling daan, paano naman natin ito maibabahagi sa iba? I would suggest another related metaphor:

“Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit.” (Mateo 5:14-16)

Kung si Hesus ang daan, paano naman natin ito maibabahagi sa iba? Ang sagot: Ipakita mo. Isabuhay mo. Ang kaligtasang tinanggap mo, Ibalita mo. Ipakita mo. Isabuhay mo. Ang daan ay maibabalita sa iba kung tayo mismo ay lumalakad dito. Tayo ang ilaw ng sanlibutan sapagkat tayo mismo ay nagbibigay liwanag sa daang iniwan ni Hesus na ating lalakaran. Mga magulang at mga kapatid, ito lamang ang paraang iniwan sa ating Hesus na ating susundan. We are here to show the way of salvation and not just talk to others about. We are here to live the way of salvation and not just tell others about it. For we are the light of the way so let our light shine among all men.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: