Posted by: jtflegaspi | May 3, 2008

Story of the Bible

Creation

Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lahat ng Kanyang nilikha ay mabuti. Nilikha Niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Unang nilikha si Adan at mula kay Adan ay nilikha si Eba. Sila ay pinamahala ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha. Sila ay dinala ng Diyos sa halamanan ng Eden. Makakain nila ang alinmang bungang kahoy, maliban lamang sa isang bunga na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama.


Fall

Ang tao ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Sila ay nakinig sa ahas na siyang tumukso sa kanila. Dahil sa kanilang pagsuway, ang tao ay nag-fall pati ang lahat ng nilikha. Ibig sabihin, hindi lang ang tao ang nag-fall pati ang lahat ng nilikha. Dahil binigyan ng Diyos ang tao ng authority sa buong creation, dahil ang tao ay nag-fall, pati ang creation na pinamamahala sa kanila ng Diyos o under sa kanila, ay nag-fall na rin.

Dumating ang panahon na ang tao ay umabot sa sukdulan ang kasamaan. Kaya sila ay nilipol sa pamamagitan ng baha. Ngunit nakipagtipan ang Diyos kay Noah na hindi na Niya lilipulin muli ang mga tao.

Ang mga tao ay nagkaisa na magtayo ng tore na aabot sa langit upang sila ay matanyag at upang maabot nila ang Diyos. Ngunit sila ay ginulo kaya hindi na sila magkaunawaan.

Israel

Si Abraham ay pinili ng Diyos at nakipagtipan sa kanya, na magiging ama ng lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Abraham at ng Israel, ang kaligtasan ay dadating sa lahat ng mga bansa at sila ay magiging pagpapala sa lahat ng bansa. Ipinangako ng Diyos na sila ay magmamana ng isang lupain. Ipinanganak si Isaac at siya ay pinagpala gayon din si Jacob. Si Jacob ay nagkaroon ng labindalawang anak. Isa rito si Jose na siyang naging gobernador ng Egipto noong panahon ng taggutom at mula sa lipi ng anak niya na si Juda ay magmumula ang Mesias ayon sa mga porpeta.

Ang Israel ay naging alipin ng Egipto ng mahabang panahon. Tinawag ng Diyos Moises at mula sa pagkaalipin sila ay niligtas ng Diyos at dinala sa lugar na ipinangako sa kanila. Doon ay sinamba nila si Yahweh at binigay sa kanila ang kautusan. Nang mamatay si Moises, si Josue ang pumalit sa kanya. Ang Israel ay pinangunahan ni Josue, ngunit nang sila ay mananakop na, hindi nila kinuha ang lahat ng ari-arian ng kanilang sinakop. Sapagkat kapag sinakop ang isang bansa, dapat kunin ang lahat ng ari-arian. Ang Israel ay natalo rin sa mga labanan at nasakop ng ibang mga bansa kaya sila ay nahati.

Ipinasya ni Solomon na itayo ang templo ni Yahweh na hindi naitayo ng kanyang ama na si David. Ngunit ito ay bumagsak din at itinayo nila Nehemiah sa pakikipagtulungan ng mga Israelita na nakabalik sa kanilang lugar.

Dahil sa hindi magawa ng Israel na maging pagpapala sa lahat ng bansa, dumating ang mga propeta na nagpahayag ng pagdating ng Mesias, na siyang magliligtas sa kanila sa pagkatalo o pagkaalipin sa ibang mga bansa. Ngunit sila ay pinapatay din.

Bago dumating ang Mesias, nagkaroon muna ng tinatawag na “silent years.” Kung saan si Alexander the Great ay pumunta sa Israel at sa mga templo at nakita niya na walang imahen doon. Sa Greece kasi, ay mayroong mga imahen ang kanilang sinasamba sapagkat marami silang Diyos. Ngunit sa Israel ay si Yahweh lang ang sinasamba.


Jesus

Dahil hindi nagawa ng Israel ang maging pagpapala sa lahat ng bansa, ipinadala ng Diyos si Jesus, upang Siyang gumawa ng hindi nagawa ng Israel at dalhin ang kaligtasan sa lahat ng bansa. Si Jesus ay namatay para iligtas ang buong mundo at upang i-restore ang buong creation, pati ang tao. Si Jesus ay namuhay na kasama ang Diyos.

Church

Si Jesus ay muling nabuhay kaya naman ang kanyang mga disipulo na kanyang naiwan ay hindi natatakot na mamatay, sapagkat sila ay umaasa na kung paanong nakita nilang nabuhay si Jesus, sila rin ay bubuhaying muli.


Our part on the story

-maging pagpapala sa iba o maging example sa iba o maging ilaw ng sanlibutan.

-iwan ang lahat at sumunod kay Jesus, kung paanong ang mga alagad ay hindi natatakot mamatay sa pag-asa na muling bubuhayin.

-mamuhay na katulad ng pamumuhay ni Jesus.

-ituro at ipakita sa iba paano mamuhay na kasama ang Diyos.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: