Posted by: lmfilio | December 21, 2007

Learning to be Fully Present: The Discipline of Slowing

Katahimikan at Kaingayan

Ang sabi ng matatanda, kapag naghulog ka ng karayom nuon sa loob na kapilya sa oras ng pananambahan ay maririnig mo ang pagkalansing nito sa sobrang katahimikan. Ngayon, kahit isang drum ng karayom ang ihulog mo sa sahig ay mapalad ka na kung marinig ka ng ilan. “Wala nang marunong makinig ngayon sa kapilya” ang sabi ng iba. “Ang lahat ng tao ngayon, maiingay!” Sa pag-aakalang ang tunay na pakikinig ay sa pamamagitan ng katahimikan lamang, ang iba sa atin ay nakararamdam ng pagkailang kapag ang pananambahan ay nagiging malikot at maingay na. Ngunit sa kabilang banda naman, may mga nagsasabing ang katamahimikan ay nangangahulugan ng pagkatamlay at upang ang ating pananambahan ay hindi katamaran kailangan nating gumawa ng mga paraan upang ito ay pasiglahin.

Ano nga ba ang kahingian sa atin ng Dios sa sandaling pumasok tayo sa kapilya? Katahimikan ba o Kaingayan ? Upang pagbigyang-din ang puntong ito ay nagkuwento si Hesus ng isang talinghaga ukol sa isang pariseo at publikano.

“Tumayo ang Fariseo at nanalangin siya sa kaniyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako katulad ng ibang tao. Hindi ako katulad nila na mga mangingikil, mga hindi matuwid at mga mangangalunya. Hindi rin ako katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng bagay na aking tinatangkilik.”

Ngunit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay hindi man lamang niya itinataas ang kaniyang paningin sa langit, sa halip ay kaniyang binabayo ang kaniyang dibdib. Sinabi niya: Diyos, pagkalooban mo ako ng iyong habag, ako na isang makasalanan.

Sinasabi ko sa inyo: Ang taong ito ay umuwi sa kaniyang bahay na pinaging-matuwid at ang isa ay hindi.”

Lukas 18 : 11-14b

Sakit ng Pagmamadali

Tayo ngayon ay nabubuhay sa pagmamadali. Kasabay ng mabilis na pag-usad ng technolohiya, ang lipunan, sa kanyang kabuoan, ay masyadong nasanay sa mabilisan na siyang nagiging sanhi ng pagiging mainipin ng mga tao. Ang simbahan ay hindi na rin nakaligtas sa ganitong pag-iisip. Dala ng impluwensiya ng lipunan, marami na rin sa ating ang madaling ng nainip sa anumang gawin sa kapilya. Dahil dito, sa halip na ang ating isipan ay nakatuon sa Panginoon, ito ay maglalakbay kung saan-saan. Ang katawan natin ay maaring naroroon sa gawin ngunit ang ating isipan ay wala. Katulad rin pariseo sa talinghaga, siya man ay nasa loob na templo upang taimtim na manalangin, ang kanyang isipan, sa halip na ito ay ituon niya sa Dios, ay nangungutya ng ibang tao. Ang katahimikan ng kanyang panalangin ay hindi naging hudyat ng pakikinig niya sa Dios sapagkat kung tutusiin, mas magjng nararapat pa ang panalangin ng publiko.

Bukas na Diwa

Ang pangunahing isyu po sa talinghagang ito, ayon kay Hesus ay hindi katahimikan o kaingayan bagkus pagiging bukas ng ating diwa sa Dios (being fully present). Ito ay pagiging sensitibo ng ating mga puso sa tinig at galaw ng Dios. At upang magawa natin ang bagay na ito, kailangang magsasanay tayo sa espiritwal na disiplina ng kapahinahunan o “slowing”.  

Paano natin sasanayin ang sarili sa kapahinahunan?

Mga Hakbang ng Kapahinahunan

S – Simplify your heart

Ang puso ay bukal ng buhay ayon sa salmo kaya’t marapat lang na alagaan natin ito. Upang ang kapahinahunan ay manaigi sa atin puso, ito ay kailangang napanatili nating dalisay at walang kalat. Karaniwang nakakaligtaan natin ang tinig ng Dios kung marami tayong iniisip. Kaya nga ang sabi ni Hesus sa Mateo 6 na huwag natin alahanin kung ano ang ating susuotin o kakain sa kinabukasan, sapagkat ang bukas ay sapat na nalalahanin sa kanyang sarili, bagkus ituon natin ang atin isipan sa Dios at sa kanyang kaharian. Huwag nating hayaang punan ng kalat ng pagaalala ang ating puso. Disiplinahin natin ang ating mga sarili napanatiliing malinis ito.

L – Learn to take your time

Marami sa ating ay nasanay na gumawa ng dalawang bagay sa magkasabay na pagkakataon – Kumain habang nanonood ng TV, nag-aaral habang nakikinig ng radio, magbabasa ng bible at nananalangin habang natutulog. Nagsisimba habang nag-kukuwentuhan. Pasalibha’y nasanay tayo sa ugaling “multi-tasking” o paggawa ng magkakasabay, maging ang ating espiritwal na buhay ay naapektohan. Matuto tayong gawin ang isang bagay lamang sa isang pagkakataon. Huwag tayong magmadali. Kung makakatulong, sadyain nating bagalan ang ating pagkilos. Magbigay-daan sa ibang sasakyan habang nagmamaneho. Iwasan muna natin ang panood ng teleserye tuwing hapunan at samantalahin ang pagkakataong makipag-kwentuhan sa iyong kapamilya habang kumakain. Manalangin tayo habang gising at nakinig tayo habang nagsisimba.

O – Observe the movement of God

Kung papaanong ang isang radio ay tumutunog lamang kapag maganda ang “reception ng signal” at tumatanggap lamang ng isang estasyon,  sa sandaling ang ating puso ay napanatili na nating dalisay at nagsanay na gawin ang isang bagay lamang sa isang pagkakataon,  magiging sensitibo ang ating mga diwa sa pagkilos ng ating Dios. Tayo ngayon ay makakaroon ng kakaibang pagkaunawa sa bagay-bagay sapagkat ito ay sumasabay na sa pagkilos ng espiritu. Matuto tayong tignan ang mga buhay sa mata ng pananampalataya. Ang bawat bagay ay magkakaroon ng saysay at halaga. (A life worth living)

W – Willfully wait on God

Habang patuloy tayong nagsasanay sa pakikinig sa tinig ng Dios at sumusunod sa Kanyang pagkilos, ito ay magbubunga ng pasenya sa ating buhay. Matuto tayong dumepende sa Dios sa lahat ng bagay at lalakad sa pananampalataya na tumutugon Siya sa lahat ng ating pangangailangan.

Ito ang nais sa atin ng ating Ama – na ang kanyang mga anak ay magbukas ng diwa sa Kanya upang ang pagkilos ng Kanyang espiritu ang patuloy na maghari sa ating puso at kaluluwa.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: